Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Văn bản pháp quy

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi  cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT

Thông tư 20/2018/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 46

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2019 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định sô 1778//QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2015 -2020

Thông tư 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia

Thiết kế bởi eKip