Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Văn bản pháp quy

Báo cáo: Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 119/QĐ-SCT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 về việc tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cà Mau thành Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau

Thông tư số 17/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

 Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Văn bản số 16/VBHN-BCT ngày 16/10/2017 về việc hợp nhất TT số 46/2012/TT-BCT và TT số 20/2017/TT-BCT

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi  cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT

Thiết kế bởi eKip