Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông tư

Thông tư số 17/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

 Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Văn bản số 16/VBHN-BCT ngày 16/10/2017 về việc hợp nhất TT số 46/2012/TT-BCT và TT số 20/2017/TT-BCT

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT

Thông tư 20/2018/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 46

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2019 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Thông tư 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia

Thông tư số 26//2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thông tư Liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Thiết kế bởi eKip