Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện

Công tác an toàn điện được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Từ khi Luật Điện lực ra đời từ năm 1994 đến nay, công tác hoạt động điện lực đã được điều chỉnh và sửa đổi bổ sung. Tại kỳ họp thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Luật Điện lực đã được sửa đổi bổ sung trong đó một số văn bản pháp luật trước đây đã được đưa vào luật, đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tổ chức thực thi pháp luật về điện lực.

Trong những năm qua, UBND tỉnh Cà Mau đã quan tâm chỉ đạo hướng dẫn các Sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh thực hiện các quy định về an toàn điện. Sở Công Thương thường xuyên tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện về an toàn điện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường thực hiện công tác an toàn điện; cụ thể trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn điện, an toàn điện, phòng chóng chấy nổ về điện. Đồng thời qua đó UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, phân công, phân nhiệm đối với từng sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện về an toàn điện trên địa bàn toàn tỉnh, khu vực có dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ mất an toàn về điện cao, và tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình quốc gia về an toàn tiết kiệm điện. Hàng năm, Sở Công Thương cũng đã tổ chức phát động phong trào hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Phòng chống cháy nổ nhằm nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về an toàn điện, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản cho nhân dân, tài sản của nhà nước.

Sở Công Thương hàng năm tổ chức tập huấn quản lý nhà Nước về lĩnh vực Điện lực, qua đó triển khai các văn bản hướng dẫn quy định của pháp luật về điện trong nội bộ ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý theo thẩm quyền cho Cty điện lực tỉnh, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố Cà Mau và UBND các xã, phường, thị trấn.

Cùng với việc xây dựng, kiện toàn về hệ thống tổ chức bộ máy, hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện được tăng cường thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú. Các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động, áp phích cho các tổ chức, cá nhân ở các cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn điện cũng được quan tâm thực hiện. Hàng năm, Thanh tra Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, kiểm tra trên 20 lượt đối với các khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện pháp luật về an toàn điện. Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu trong lĩnh vực điện. Qua thanh tra, kiểm tra đã nhắc nhở chấn chỉnh những trường hợp vi phạm về an toàn điện.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, nhận thức, ý thức của các đơn vị tổ chức, cá nhân về an toàn điện từng bước được nâng cao; cải thiện điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn. Số vụ tai nạn về điện cũng đã giảm đáng kể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý Nhà nước về công tác an toàn điện còn nhiều hạn chế như: Công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện pháp luật về điện còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. Công tác thanh, kiểm tra tiến hành chưa được thường xuyên, trong xử lý và khắc phục hậu quả vi phạm đôi khi thiếu kiên quyết. Địa hình, giao thông, phương tiện đi lại khó khăn; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không tập trung; lực lượng thanh tra mỏng, trong khi đó kinh phí, phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động thanh tra còn hạn chế nên rất khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn điện.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn điện, trong thời gian tới, cần bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước. Ở cấp huyện, thành phố, xã cần bố trí 01 cán bộ làm công tác an toàn điện. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho lực lượng thanh tra, cán bộ làm công tác điện. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn điện tới các tổ chức cá nhân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn điện tại các đơn vị, địa phương. Kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

                                                                                        Lê Văn Sơn

In văn bản

Thiết kế bởi eKip