Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Quyết định

Báo cáo: Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 119/QĐ-SCT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 về việc tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cà Mau thành Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi  cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định sô 1778//QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thiết kế bởi eKip