Đang tải... Vui lòng chờ...
Liên kết

 

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Quyết định

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi  cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định sô 1778//QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2015 -2020

Quyết định sô 207/QĐ-SCT ngày 09/11/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định 1032/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Cà Mau Vv tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thiết kế bởi eKip